Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

DZIAŁ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zaprasza do składania wniosków o udzielenie w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Wnioski należy składać w terminie od 15 do 28 czerwca 2021 r. pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław (Kancelaria Ogólna).

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdują się w zakładce: Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Budżet na ochronę zabytków w ramach naboru wniosków w roku 2021 wynosi 5 000 000 złotych. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Po zakończonym naborze wnioski będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie merytorycznej będą brane między następujące kryteria:

– znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, wartość historyczna, naukowa lub artystyczna;

– stan zagrożenia w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich;

– zakres rzeczowy prac wpływający na zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytku;

– dostępność zabytku dla społeczeństwa;

– zgodność z Programem Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego.

logo stopka