Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Informacja o stypendiach i zasiłkach szkolnych

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Świadczenia pomocy materialnej przysługują uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie Gminy Lubań. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać jego rodzaj oraz opisać jak zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi: 600,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2024 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Więcej informacji dot. pomocy materialnej można uzyskać pod numerem telefonu GOPS w Lubaniu  – 075 646 59 35.

logo stopka