Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Informacja Wójta Gminy Lubań w sprawie określenia zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Lubań w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie Nr 22/2020

Wójta Gminy Lubań

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie określenia zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Lubań

w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r, poz. 878) zarządzam, co następuje: 

§1

Załatwianie wszelkich spraw w siedzibie Urzędu Gminy Lubań odbywa się w następujący sposób:

1. osobiście (wejście do budynku po uprzednim kontakcie telefonicznym z właściwym pracownikiem bądź po użyciu dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych do budynku),

2. elektronicznie poprzez wykorzystanie platformy e-PUAP,

3. telefonicznie,

4. korespondencyjnie.

§2

Obsługa interesantów odbywa się w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek godz. 8.00 — 17.00, wtorek, środa i czwartek godz. 7.15 — 15.15, piątek godz. 7.00 — 14.00.

§3

Określony w Zarządzeniu sposób obsługi interesantów obowiązuje do czasu odwołania.

§4

1. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Lubań.

2. Zapewnienie środków bezpieczeństwa w obsłudze interesantów powierzam Kierownikowi Referatu Prawnego i Administracji.

§5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lubań.

§6

Traci moc Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Lubań z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Lubań.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

logo stopka