Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 r.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, trwa dłużej niż 2 lata.
Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2021 roku wynosi 2 600 000 zł.
Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10% kosztu całkowitego zadania. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się dotacji innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów oraz wpłat uczestników, które należy ująć w kategorii „inne źródło finansowania zadania”.

Oferty należy składać  do 29 stycznia br.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/konkurs-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-w-czesci-40—turystyka-w-roku-2021
logo stopka