Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Możliwość pracy i głosowania on-line – zmiany w ustawach o fundacjach i Prawa o stowarzyszeniach.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695 z 17.04.2020 r.) o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadza zapisy umożliwiające pracę on-line organów zarządzających fundacjami i stowarzyszeniami. Zmienione zostają art. 16 ustawy o fundacjach i art. 18 Prawa o towarzyszeniach.

Zmiana w ustawie o fundacjach w art. 16 w dodanym ustępie 1a odsyła „Do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz fundacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1a–1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach”. Tak więc wszelkie szczegółowe regulacje pracy on-line znajdują się w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z ust. 1a art. 18 ustawy o stowarzyszeniach, aby zorganizować głosowanie on-line należy uzyskać zgodę członków tego organu. Z zapisu wynika, że zgoda musi być wydana w formie dokumentowej. Czym jest forma dokumentowa? Zgodnie z art. 772 kodeksu cywilnego (dalej kc) „Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie”. A czym jest dokument określa art. 773 kc „Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.” Z takich zapisów wynika, że zgoda członków zarządu na głosowanie on-line może być wydana za pośrednictwem platformy ePUAP – a jak to zrobić napiszę w następnym artykule.

Następny zapis zmienionego art. 18 ustawy Prawo o stowarzyszeniach zobowiązuje do odpowiedniego zawiadomienia uczestników spotkania/głosowania. Zawiadomienie powinno zawierać dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Kolejnym warunkiem organizacji posiedzenia jest transmisja obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym oraz możliwość zabrania głosu każdego uczestnika. Oznacza to, że przekazywanie obrazu i dźwięku odbywa się na bieżąco, tj. obraz i dźwięk u KAŻDEGO z uczestników posiedzenia on- line jest taki sam i każdy członek spotkania może wypowiedzieć Prawo a organizacje pozarządowe Strona 2 się w toku obrad. Do tak przygotowanego posiedzenia można użyć komunikatory z możliwością wideokonferencji. Głosować można osobiście lub przez pełnomocnika. Nowe przepisy nie regulują sposobu głosowania oraz zorganizowania głosowania tajnego. Nowa regulacja dotycząca obrad i głosowania on-line wskazuje, że mogą być stosowane wyłącznie „w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”. Może warto dokonać takich zmian w statucie organizacji, by na stałe wprowadzić możliwość organizacji posiedzenia i głosowania on-line członków organu zarządzającego organizacji pozarządowej w tzw. „normalnym czasie”?

Doradca Andrzej Stachowiak

logo stopka