Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Nabór uzupełniający – granty PPGR

Wójt Gminy Lubań ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W wyniku powstania oszczędności po przetargowych, ogłasza się dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.
ZAKRES POMOCY

Nowy, ubezpieczony sprzęt komputerowy (laptop) wraz z wgranym systemem operacyjnym o wartości do 2500 zł. Otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

Zgłoszenia: 

  1. Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń.
  2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 26 do 30 września w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Lubaniu w godzinach pracy urzędu.
  3. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia do GZEAS.
  4. Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności wpływu kompletnych zgłoszeń.
  5. Złożenie zgłoszenia nie pełnego,  zawierające braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia.

UPRAWNIENI
1.    Uczniowie szkół podstawowych i średnich, spełniający łącznie wszystkie warunki:

  • uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
  • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
  • uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze PPGR (nie otrzymał laptopa).
  1.  Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.

DOKUMENTY

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

W przypadku ucznia niepełnoletniego:

1. Oświadczenie Dla Rodzica/Opiekuna Prawnego (do pobrania) do którego należy dołączyć:
a) kserokopię legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada) lub deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia.
b) kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.

c) akt urodzenia/małżeństwa – dokument potwierdzający pokrewieństwo w linii prostej ucznia z osobą, która  pracowała w zlikwidowanym PPGR.
Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych
3.  Informacja o wnioskodawcy.
4.  Dane do weryfikacji złożonego oświadczenia załącznik nr 1 do Oświadczenia rodzica.

5. Zaświadczenie z ARiMR o nie otrzymaniu/ otrzymaniu pomocy finansowej w ramach programu ,,Komputer dla rodziny rolnika– 2020”.

W przypadku ucznia pełnoletniego:

1. Oświadczenie Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (plik do pobrania) – do którego należy dołączyć:
a) kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada), deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia,
b) kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.

c) akt urodzenia/małżeństwa – dokument potwierdzający pokrewieństwo w linii prostej ucznia z osobą, która  pracowała w zlikwidowanym PPGR.
2. Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych.
3.  Informacja o wnioskodawcy.
4.  Dane do weryfikacji złożonego oświadczenia załącznik nr 1 do Oświadczenia rodzica.
5. Zaświadczenie z ARiMR o nie otrzymaniu/ otrzymaniu pomocy finansowej w ramach programu ,,Komputer dla rodziny rolnika – 2020”.

Weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18,

59-800 Lubań, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia będą przyjmowane                                         

od 26 do 30 września 2022 r.

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

 

logo stopka