UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY LUBAŃ: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NAWOJÓW ŚLĄSKI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PISARZOWICE

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY LUBAŃ: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NAWOJÓW ŚLĄSKI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PISARZOWICE”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice” realizowana jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00074-65150-UM0110156/22 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Lubań w dniu 14.04.2023 r.

Operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” realizowana w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

18 maja 2022 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Gmina Lubań złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla zadania p.n.:  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja wpisuje się w cel w ramach PROW na lata 2014-2020 p.n.: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B).

Celem Projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lubań w miejscowości Pisarzowice i Nawojów Śląski poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski.

W zakresie Projektu zaplanowano budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice. Operację podzielono na dwa etapy. W ramach Projektu pełniony będzie również nadzór inwestorski.

Środki finansowe, przyznane na realizację operacji to 3 668 140,00 zł, co stanowi do 100,00 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wartość wskaźnika, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji Projektu to: 0,493 km – zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę i 3,182 km – systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków.