Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

WYSTARTOWAŁ NABÓR WNIOSKÓW DO DOLNOŚLĄSKICH MAŁYCH GRANTÓW

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł! Edycja poświęcona jest w szczególności działaniom społecznym na rzecz wsparcia mieszkańców Dolnego Śląska w walce z epidemią koronawirusa. Na realizacje projektu zarząd województwa przeznaczył 300 tys. złotych.

O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy Dolnego Śląska i członkowie organizacji pozarządowych. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. Projekty muszą zostać zrealizowane do 10 sierpnia 2020.

Wszystkie działania muszą być zgodne z nałożonymi przez rozporządzenia rządowe ograniczeniami  w związku z pandemią koronawirusa oraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Projekty można realziować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:
1.    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2.    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
3.    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4.    nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5.    działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
6.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7.    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8.    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9.    turystyki i krajoznawstwa;
10.    promocji i organizacji wolontariatu;
11.    działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
12.    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
13.    działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
14.    działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
15.    działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16.    pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl.

Internetowy generator wniosków jest dostępny na stronie: www.malegranty.pl   i bezpośrednio pod adresem: www.generator.malegranty.pl 

logo stopka