Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

Dyrektor Zespołu Szklono – Przedszkolnego w Kościelniku ogłasza rekrutację dla:
A) Dzieci
B) Nauczycieli
C) Pomocy Nauczycieli
w ramach projektu pt.: „Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”, RPDS.10.01.01-02-0020/17.
Projekt jest realizowany przez Gminę Lubań, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: RPDS.10.01.01-02-0020/17 zawartej z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Nr osi Priorytetowej: 10. Edukacja, Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie: 10.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs horyzontalny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z UE: 536 485,00 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 40 przedszkolaków oraz umożliwienie równego dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych w okresie 01.03.2019-29.02.2020, poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w Przedszkolu, zakup wyposażenia, realizację dodatkowych zajęć dla dzieci, zatrudnienie Nauczycieli i Pomocy Nauczycieli oraz doskonalenie ich kompetencji zawodowych.

Projekt obejmuje dofinansowanie funkcjonowania 40 miejsc wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie pod fachową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, poza tym zajęcia ogólnorozwojowe wspomagające prawidłowy rozwój dziecka, zajęcia logopedyczne, zajęcia muzyczno-artystyczne itp. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie prowadzona w miesiącach styczeń i luty 2019 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń to:
A) Dzieci – do 15 lutego 2019 r.
B) Nauczycieli – do 20 lutego 2019 r.
C) Pomocy Nauczycieli – do 20 lutego 2019 r.
W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu należy złożyć w Biurze Projektu, mieszczącym się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Kościelnik 40, 59-800 Lubań lub przesłać do Biura projektu pocztą tradycyjną w ww. terminach. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu.
Dokumenty rekrutacyjne do projektu dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie internetowej przedszkola: www.spkoscielnik.edupage.org

Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pełny dostęp do projektu. W celu spełnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w projekcie, jest możliwość złożenia dokumentacji rekrutacyjnej w innych formach niż papierowa, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznej, wg procedury ustalonej z dyrektorem przedszkola.

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, pod numerem telefonu 75 721 52 35, w godzinach: 08:00 – 14:00, lub na stronie internetowej: www.spkoscielnik.edupage.org

https://spkoscielnik.edupage.org/text/?text=text/text16&subpage=0

 

logo stopka