Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

RZĄDOWY PROGRAM „KLUB” – EDYCJA 2022

Dotacje przyznawane w ramach programu mogą zostać przeznaczone na pokrycie:
– wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;
– organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.
Zajęcia oraz obozy sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 18 roku życia.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednosekcyjne i wielosekcyjne kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
66.500.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 95%:
– do 10.000 zł (wsparcie jednej sekcji);
– do 15.000 zł (wsparcie więcej niż jednej sekcji).
Dofinansowanie wynagrodzeń szkoleniowców:
– stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca/szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe = 6.000 zł  (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9.000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego).
Wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach.
Dofinansowanie sprzętu lub organizacji obozu sportowego:
– kwota dofinansowania sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego = 4.000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6.000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Wnioskodawca może wykorzystać te środki na zakup sprzętu s portowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej proporcji.
Wkład własny:
min. 5%.
Możliwy wkład własny: środki JST (wkład pieniężny lub rzeczowy – np. udostępniana infrastruktura), fundusze UE, sponsorzy lub środki własne.
Wkładu własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSIT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).
Czas trwania projektu:
01.01-30.11.2022.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Jednosekcyjne i wielosekcyjne kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe.
Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja  w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).
Dofinansowanie mogą uzyskać tylko kluby, które w roku bieżącym i poprzednim uzyskały dotacje publiczne mniejsze niż 200.000 zł.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe.
2. Organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.
Zajęcia oraz obozy sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 18 lat.
Wydatki kwalifikowalne:
– sprzęt sportowy niezbędne do szkolenia sportowego (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.);
– pomocniczy sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (materace, pachołki, siatki itp.);
– specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie, koszulki, spodenki) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach.
Opis:
Operatorem Krajowym programu jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS).
Program jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Cele:
1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”.
2. Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
3. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.
4. Stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Grupa docelowa: dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji.
Jedna sekcja sportowa: wszyscy zawodnicy klubu uprawiający dany sport, bez względu na wiek lub płeć.
Obozy sportowe muszą trwać dłużej niż 5 dni. Dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko jednego obozu sportowego.
Uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach programu muszą przejść testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez wnioskodawcę do elektronicznej bazy danych – Narodowej Bazy Talentów.
Termin składania wniosków: 
od 7 kwietnia 2022 (od godz. 13:00).
Nabór potrwa ok. 60 dni.
Źródło / Więcej informacji:
Strona internetowa programu
Kontakt:
Krajowe Zrzeszenie LZS
01-220 Warszawa
ul. S. Krzyżanowskiego 46a
https://rzadowyprogramklub.pl/kontakt
logo stopka