Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku poprzez utworzenie i prowadzenie Centrów Aktywności Obywatelskiej (CAO) wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Odbiorcami zadań są mieszkańcy województwa dolnośląskiego, dolnośląskie organizacje pozarządowe oraz dolnośląskie oddziały organizacji mających swoją siedzibę poza Dolnym Śląskiem.

W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na utworzeniu i prowadzeniu 8 (ośmiu) Centrów Aktywności Obywatelskiej, których głównym celem będzie aktywizacja społeczności lokalnych na Dolnym Śląsku i wzmacnianie postaw obywatelskich w zakresie:

1) prowadzenia międzypokoleniowych działań integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych – w tym seniorów, a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2) prowadzenia działań informacyjnych przygotowujących mieszkańców do podejmowania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej, w tym w zakresie zwiększania świadomości mieszkańców Dolnego Śląska dotyczącej dolnośląskiego budżetu obywatelskiego, partnerstw lokalnych, wsparcia w sytuacjach kryzysowych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym;

3) wzmacniania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej poprzez współpracę z radami senioralnym, radami młodzieżowymi, radami działalności pożytku publicznego i grupami dialogu działającymi w gminach i powiatach;

4) wspierania wolontariuszy i postaw wolontariackich w różnych grupach wiekowych, w tym młodzieży i seniorów.

Dofinansowanych zostanie 8 Centrów Aktywności Obywatelskiej, po dwa w każdym z subregionów:

a) subregion jeleniogórski obejmuje m. Jelenia Góra oraz powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, zgorzelecki i bolesławiecki,

b) subregion wałbrzyski obejmuje m. Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki,

c) subregion legnicki obejmuje m. Legnica oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski,

d) subregion wrocławski obejmuje m. Wrocław oraz powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński.

Każdy z Centrów Aktywności Obywatelskiej powinien obejmować swoim działaniem co najmniej 2 powiaty. Nie wyklucza to kierowania działań do mieszkańców powiatów znajdujących się w innych subregionach, pod warunkiem, że co najmniej jeden powiat powinien znajdować się na terenie subregionu, gdzie główną siedzibę będzie miało Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Dopuszcza się utworzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej, które w związku z prowadzonymi działaniami będzie miało siedziby w dwóch subregionach. W takim przypadku niezbędne będzie wskazanie siedziby głównej.

Oferty należy składać od 17.02.2020 r. do 11.03.2020 r.

Wersję papierową i papierową wygenerowaną z Generatora eNGO należy złożyć na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Kancelaria Ogólna ul. Walońska 3-5 50–413 Wrocław. W wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em, w piśmie ogólnym należy wpisać nazwę „Otwarty konkurs ofert CAO 2020” oraz nazwę wydziału: Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (sposób I i sposób II) albo data wpływu oferty podpisanej podpisem zaufanym przesłanej na platformie ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (sposób III). O dacie złożenia wersji papierowej oferty decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Więcej informacji: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-dotyczacych-utworzenia-i-prowadzenia-centr/

logo stopka