Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2020

Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu w ramach konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2020. Nabór wniosków  orgaznizowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wniosek złożono do oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze. Projekt p.n.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2020”, Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu uzyskał dotację w kwocie 26 827,00 zł, co stanowi 100 % kosztów projektu. Wartość ogólną zadania oszacowano na kwotę 26 827,00 zł.

Zadanie polegało na demontażu i załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane było na podstawie zgłoszeń mieszkańców, w następujących miejscowościach: Henryków Lubański, Kościelniki Dolne, Radogoszcz, Pisarzowice, Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Kościelnik, Radostów Dolny, Radostów Średni, Radostów Górny.

 

Usunięto 39,56  Mg wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, w tym:

– demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie 1,709 Mg.

– odbiór, transport i unieszkodliwienie 37,851 Mg.

 

Termin realizacji zadania: 03.07.2020 r.- 15.09.2020 r.

Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z wytycznymi odnoście zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest na terenie kraju, które zostały opisane w ustawach i aktach wykonawczych.

Realizacja zadania pozwoliła na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań, co powoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz na środowisko.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl